Overzicht
algemeen overzicht
Instaptornooien jeugd
Buggenhout (10/21/2017)
09:30t Klaverken Buggenhout A - KC Opstal    
10:00t Klaverken Buggenhout C - t Klaverken Buggenhout D    
10:30KC Opstal - t Klaverken Buggenhout B    
11:00t Klaverken Buggenhout D - t Klaverken Buggenhout A    
11:30t Klaverken Buggenhout C - KC Opstal    
12:00t Klaverken Buggenhout A - t Klaverken Buggenhout B    
12:30t Klaverken Buggenhout B - t Klaverken Buggenhout C